Handelsbetingelser

1. Generelt

Følgende vilkår finder anvendelse for alle produkter & ydelser leveret af BlackMoose ApS (herefter kaldet ”produkterne”). Vilkårene finder anvendelse medmindre andet er skriftlig aftalt mellem kunden til produkterne og BlackMoose ApS. Ved kunde forstås både en eksisterende kunde eller en potentiel kunde eller prospekt, der har indgået i dialog med BlackMoose ApS.

2. Kommunikation mellem kunden og BlackMoose ApS

Kunden accepterer at kommunikation mellem kunden og BlackMoose ApS vedrørende produkterne foregår via e-mail såvel som telefon/brev.

3. Aftalen

Kunden skal ved aftaleindgåelse give BlackMoose ApS nødvendige oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse m.m. som BlackMoose ApS skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen og meddelelser vedr. produkterne.

4. Levering

Produkterne leveres ved at kunden modtager e-mail med nødvendige informationer om ibrugtagning, såsom brugernavn og adgangskode.

5. Abonnementer

Ved udløb af abonnementsperioden på hosting og hostede løsninger bliver denne fornyet automatisk for en ny 6 eller 12 måneders periode, medmindre BlackMoose ApS har modtaget en skriftlig opsigelse, senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

6. Undersøgelsespligt og reklamation

6.1 Kunden skal straks ved udlevering/modtagelse af ydelsen eller produktet gennemgå det/den leverede produkt eller ydelse for at sikre sig, at dette er mangelfrit.

6.2 Kunden skal straks og senest 8 dage efter produktets levering reklamere skriftligt overfor BlackMoose ApS.

6.3 Ved øvrige mangler skal kunden reklamere skriftligt straks efter, at kunden burde have opdaget manglen og senest ét år (1) efter levering.

7. Fejl og mangler

7.1 Ved kundens rettidige reklamation af fejl eller mangler vil BlackMoose ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre at fejlen eller manglen skyldes forhold uden for BlackMoose’s kontrol og/eller ansvar, og kan tilskrives kunden eller andre. I så fald forbeholder BlackMoose ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

7.2 Uanset det foregående er BlackMoose’s ansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af det mangelfulde produkt eller ydelse.

8. Betaling

8.1 Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Abonnementsafgift opkræves normalt et halvt eller et helt år forud.

8.2 BlackMoose ApS kan ved aftaleindgåelsen eller med et skriftligt varsel, BlackMoose´s hjemmeside, på 8 dage ændre opkrævningsintervaller.

8.3 Betaling sker i danske kroner, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8.4 Ved forsinket betaling er BlackMoose ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil betaling sker. BlackMoose ApS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

8.5 Ejerskab af leverede ydelser ligger hos BlackMoose ApS, indtil faktura for ydelserne er betalt. BlackMoose ApS forbeholder sig retten til at lukke for ydelser, som ikke er betalt indenfor aftalt termin.

9. Misligholdelse

9.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er BlackMoose ApS berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.

9.2 Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser; kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester; kundens misbrug af BlackMoose´s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærkeret m.v.; kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende vilkår.

10. Underleverandører

BlackMoose´s levering af de i aftalen indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører.

11. Overdragelse

BlackMoose ApS forbeholder sig retten til at foretage overdragelser af virksomheden og dens ydelser til anden virksomhed.

12. Tavshedspligt

BlackMoose’s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om BlackMoose ApS og dennes andre kunder. BlackMoose ApS må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. BlackMoose ApS er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt.

13. Tredjepart

13.1 Hosting er ikke som udgangspunkt inkluderet i BlackMoose ApS standard produkter og der skal oprettes særskilt aftale herom.

13.2 Adgang til, opsætning og integration af tredjepart løsninger (fx Analytics, Facebook pixels, integrationer m.v.) er kundens eget ansvar og er som udgangspunkt ikke inkluderet som del af standardløsningerne. Der skal oprettes særskilt aftale herom.

13.3 Nedetid hos tredjepart er kundens ansvar medmindre der er aftalt separat herom.

13.4 BlackMoose ApS tager ingen ansvar for placeringer på søgemaskiner (fx Google) medmindre andet er aftalt særskilt.

13.5 Alle hjemmesider der udvikles af BLACKMOOSE ApS er målrettet de mest anvendte browsere (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari). BLACKMOOSE tager derfor ikke højde for Internet Explorer i udviklingsprocessen, da denne browser anses for forældet og ikke længere supporteres af Microsoft. Dette gør vi også af sikkerhedsmæssige årsager, og for at kunne garantere et bedre produkt i de mest anvendte browsere.

14. Almindelige ansvarsbegrænsninger

14.1 Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

14.2 Brug af produkter og ydelser fra BlackMoose ApS sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.

14.3 BlackMoose ApS kan ikke drages til ansvar for tab som følge af kundens egen præsentation på Internettet eller som følge af kundens brug af information fundet på Internet.

14.4 BlackMoose ApS kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold som er opstået som følge af manglende adgang til tjenester, information på Internettet, cyber crime eller anden levering af services. Dette gælder, uanset om den manglende adgang/levering skyldes systemnedbrud, andre forhold hos BlackMoose ApS eller force majeure og uanset om BlackMoose ApS bærer skylden herfor eller ej.

14.5 BlackMoose ApS har ikke ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, tidstab, dagbøder eller andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader af nogen art.

14.6 Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer produktion af website - eller webshop aldrig upload af indhold eller udarbejdelse af indhold. Kunden lægger selv sit indhold som eksempelvis tekster, billeder samt produkter ind i CMS - systemet.

14.7 BlackMoose ApS forholder sig retten til at gennemgå maksimalt 5 rettelsesrunder medmindre andet aftalt. Rettelser indberettes samlet på skrift (fx i én e-mail) eller via det på forhånd aftalte system (fx Jira eller Trello).

15. Force majeure

BlackMoose ApS er ikke ansvarlig for tab som skyldes force majeure.

16. Ophavsret

Alle produkter er ophavsretligt beskyttet. Dette gælder også designudkast og salgsmateriale som, med mindre andet er aftalt, tilhører BlackMoose ApS. Kunden må ikke gøre helt eller delvist brug af designudkast og/eller salgsmateriale uden foregående skriftlig godkendelse fra BlackMoose ApS. Ophavsretten på dette materiale overgår først til kunden såfremt at kunden godkender og færdiggør opgaven hos BlackMoose ApS. Hvis kunden afviser et fremtidigt samarbejde med BlackMoose, mister kunden rettigheden til at råde over designudkast, endeligt design eller anden materiale der er leveret af BlackMoose ApS.

17. Fakturering og priser

BlackMoose ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Ved aftaleindgåelse faktureres 25 % af løsningens sum.

Ved afsendelse af det grafiske layout faktureres 65 % af løsningens sum.

De sidste 10 % faktureres ved onlinelæggelse (også kaldet go-live) eller senest 30 dage efter afsendelse af det grafiske layout.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

Abonnementer på bl.a. hostede løsninger faktureres årligt og betales forud for 12 måneder ad gangen. Ved lejeløsninger faktureres lejen for en 6 måneders periode hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen. Første faktura vil indeholde den til enhver tid gældende opstarts pris samt første periodes leje af mindst 6 måneders leje.

Udformning af digitale opgaver faktureres som følger:

Ordre mindre end Kr. 50.000,-:

50% af samlet ordre ved ordreafgivelse.

50% ved endelig godkendelse og aflevering.

Ordre større end Kr. 50.000,-:

30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse.

40 % ved aflevering til test og gennemgang.

30 % ved endelig godkendelse og aflevering.

Ved udførelse af ad hoc programmering, support, samt salg af software og hardware, faktureres der løbende efter gældende takster.

Alle priser er i danske kroner og alle angivne priser er eksklusiv moms.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt.

18. Lov valg og værneting

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Aalborg.

19. Persondatapolitik

19.1 BlackMoose ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om kunden. Disse personoplysninger omfatter almindelige personoplysninger, såsom fx identifikations- og kontaktoplysninger.

19.2 Formålet med behandlingen af kundens personoplysninger er administration af kundeaftalen, herunder udførelse af opgave og fakturering.

19.3 Ingen personlige oplysninger, som registreres hos BlackMoose ApS bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos BlackMoose ApS.